Maarakennusopas pienrakentajalle

Pienrakentamisessa perustamistyössä tapahtuneita virheitä on vaikeaa ja kallista myöhemmin korjata. Sen takia kannattaa tutustua tarkemmin maarakennuksen työvaiheisiin. Tämä opas kertoo sinulle olennaisen aina suunnittelusta täyttö- ja pihatöihin asti.

Kuljetus- ja työkonepalvelut koko Lapin alueella

Tämä opas tutustuttaa sinut pienrakennus-työmaan tärkeimpiin maarakennuksen työvaiheisiin. Perustamistyössä syntyneen virheen korjaus on vaikeaa ja kallista. Ota yhteys asiantuntijaamme jo hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Näin vältyt virheiltä, saat arvokkaita neuvoja ja tarjouksen koko perustamistyöstä tai sen osasta. Palveluumme luottavat niin omakoti- ja loma-asuntorakentajat kuin yritykset, kunnat ja muutkin yhteisöt.


Suunnittelu tontilla ennen toimenpiteitä

Rakennustonttisi ja sitä koskeva hyväksytty rakennuslupasi määrittävät jo useita maarakennustöitä ohjaavia tekijöitä. Näitä ovat mm:

 • alueen kaavamääräykset
 • tonttityyppi, tontin koko ja muoto
 • asemapiirroksen mukainen talon sijainti tontilla, tontin eri osien tehtävät
 • korkeussuhteet, tonttiliittymät
 • maaperä

Rakentajan on tärkeää laatia työmaasuunnitelma, joka kattaa mahdollisimman laajasti koko rakentamisajan. Maarakennuksen osalta se kattaa:

 • pihasuunnitelman, suunnitelman suojattavista puista ja kasveista
 • suunnitelman maarakennustöiden ajoituksesta ja työjärjestyksestä
 • suunnitelman rakennuksen perustamistavasta
 • suunnitelman tarvittavista maarakennusmateriaaleista ja tarvittavasta kalustosta

Tontin raivaustyöt

Tontin raivaus- ja kaivutöiden lähtökohtana on tontin asemapiirros ja pihasuunnitelma. Ennen raivaustöitä on suojattava jätettävät puut ja kasvit. Käytä poistettavien puiden kaadossa turvavälineitä ja noudata erityistä varovaisuutta itseäsi ja ympäristöäsi kohtaan. Kuljeta hakattu puutavara pois tontilta tai varastoi se sellaiseen paikkaan, ettei se ole tielläsi myöhemmissä rakennusvaiheissa.

Eräissä tapauksissa on tarpeen suorittaa tontin maapohjaa selvittäviä tutkimuksia, joita voivat olla esimerkiksi pohjavesipinnan määritys, tontin maapohjan maalajimääritys sekä perustamistapalausunto.

Itse raivaustyö suoritetaan konetyönä. Raivaustyö etenee seuraavasti:

 • alueella olevat kaapelit ja putket selvitetään
 • kannot, kivet ja lohkareet poistetaan
 • ruokamulta ja / tai turve otetaan talteen, maakasojen jättöä tontille on syytä välttää
 • tehdään konetyönä karkea pihan muotoilu
 • tehdään tarvittavat tontin kuivatusojat
 • raivausjätteet ajetaan kaatopaikalle
 • täyttöön kelpaavilla mailla tehdään pihan perusmuotoilu
 • ylimääräiset maat kuljetetaan läjitysalueelle

Tonttiliittymät

Tonttiliittymät on tarkoin selvitettävä ennen perustustöiden aloittamista. Liittymiä säädellään luvin, ohjein ja tarkastuksin eri rakennusvaiheissa. Yleisimmät tonttiliittymät ovat:

 • vesiliittymä
 • viemäriliittymä
 • sähköliittymä
 • teleliittymät

Liittymätyöt edellyttävät kaivuu- ja täyttötöitä, jotka suoritetaan konetyönä. Pyri hoitamaan mahdollisimman useat liittymät samanaikaisesti.


Täyttötyöt

Täyttötyöt sisältävät yleisesti seuraavat työvaiheet:

 • liittymäkaivantojen täyttötyöt
 • maanpinnan korotus täytemaalla tai muulla maa-aineksella
 • routimattoman hiekka/sorakerroksen ajo, tasaus ja tiivistys rakennusalan alle
 • valmiin sokkelin sisä- ja vierustäyttö sepeli/sora

Maa-aines ajetaan kuorma-autoilla tontille, levitetään, tasataan ja tiivistetään konetyönä. Muista ennen täyttötöitä, että

 • kaikki kaapelointi- ja putkitustyöt on tehty
 • tarvittavat eristykset putkituksille on asennettu
 • rakennuspohjan kuivatus salaojin ja suodatinkankain on kunnossa
 • routasuojaukset on asennettu

Pihatyöt

Rakennuksen valmistuttua on pihatöiden aika. Työt tehdään pihasuunnitelman mukaisesti. Huomioi seuraavat asiat:

 • käytä tontin raivaustöissä talteen laitettuja maa-aineksia
 • ajata tarvittava ruokamulta, turve tai maata parantava maa-aines yhdellä kertaa tontille
 • levitä, tasoita, muotoile pihamaa suunnitelmasi mukaiseksi, käytä työkonetta apunasi tarpeen mukaan

Rakentajan maa-ainesopas